Намерете ни:

Холистична Библиотека

Вадим Зеланд: Броят на вариантите в реалността е безкраен

May, 10, 2018 443,

 Вадим Зеланд: Броят на вариантите в реалността е безкраен

В нашето знание движението на материята е представе­но като закон, в природата обаче то съществува в натурал­на форма - като безкрайно множество от причини и след­ствия. Грубо казано, данните за всички възможни точки на движение на материята се пазят в някакво информационно поле, което ще наричаме пространство на варианти. То съдържа информация за всичко, което е било, е и ще бъде. Пространството на варианти представлява напълно материална информационна структура. Това е безкрайно информационно поле, съдържащо всички възможни вари­анти на всички събития, които могат да се случат. Бихме могли да кажем, че в пространството на варианти има всич­ко. Нека не гадаем как се пази тази информация - за наша­та цел това няма значение. Важно е само, че пространст­вото на варианти е нещо като шаблон, координатна мрежа за всяко движение на материята в пространст­вото и времето.

 

Във всяка точка на пространството има отделен вари­ант на едно или друго събитие. За по-лесно разбиране ще смятаме, че вариантът се състои от сценарий и декори.

Декорите са външният вид или формата на проява, а сценарият - пътят, по който се движи материята.

За по-удобно можем да разделим пространството на варианти на сектори. Всеки си има свои сценарий и деко­ри. Колкото по-голямо е разстоянието между секторите, толкова по-големи са разликите в сценариите и декорите. Човешката съдба също е представена с множество вари­анти.

 

Теоретично няма никакви ограничения за сценариите и декорите на човешкото съществуване, тъй като прост­ранството на варианти е безкрайно. Всяко незначително събитие влияе върху поврата на съдбата. Човешкият живот, както и всяко друго движение, е низ от причини и следствия. В пространството на варианти следствието винаги е разположено до своята причина. Едното следва след другото, ето защо секторите на съдбата се подреж­дат в линия на живота.

 

Сценариите и декорите на секторите върху една линия са горе-долу еднакви. Човешкият живот тече равномерно в една насока, докато не се случи събитие, което променя сценария и декорите. Тогава съдбата прави поврат и пре­минава в друга линия на живота.

Представете си, че сте гледали някакво представление. На следващия ден отново отивате в театъра на същия спек­такъл, но той вече е с други декори. Това са близко разпо­ложени линии на живота. А през следващия театрален се­зон гледате спектакъла със същите актьори, но със значи­телни промени в сценария. Тази линия на живота вече е по-далеч.

 

И най-сетне, когато отивате на същата постановка в друг театър, вие гледате съвсем друга интерпретация на пиеса­та. Тази линия на живота е много далеч от първата.

 

Реалността се проявява в цялото си многообразие именно защото броят на вариантите е безкраен. Всяка отправна точка се превръща в низ от причинно-следствени връзки. Избирайки началната точка, вие получавате една или друга форма на проява на реалността. Може да се каже, че реалността се разгръща по линията на живота в зависи­мост от избраната начална точка. Всеки получава това, ко­ето си е избрал. Вие имате правото да избирате именно защото безкрайността на вариантите вече съществува. Никой не ви забранява да си изберете съдбата, която ви харесва. Така че управлението на съдбата се свежда до едно просто нещо - да направиш избор. Транссърфингът отго­варя на въпроса как да се направи това.

 

И така, съществува информационна структура, съдър­жаща безкрайно множество потенциални възможности варианти, със собствени сценарии и декори. Движението на материалната реализация става съобразно със заложе­ното в тази структура.

На ниво материална реализация структурата се състои от хора, обединени от общи цели, и от материални предме­ти като сгради, съоръжения, мебели, оборудване, техника и т.н. Но какво стои зад всичко това на енергийно ниво?

Структура възниква, когато мислите на хората са насо­чени в едно направление и следователно параметрите на мислената енергия са идентични. Мислената енергия на отделните хора се обединява в един поток. При този слу­чай в океана от енергия се създава отделна независима енергоинформационна структура — енергийно махало. Тя зажи­вява свой живот и подчинява на законите си хората, вклю­чени в създаването й. Защо точно махало?

Защото се люлее толкова по-силно, колкото повече хора - привърженици — го хранят с енергията си. Всяко махало има характерна честота на колебанията. Например можете да разлюлеете една люлка само прилагайки усилия с опре­делена честота. Тя се нарича резонансна. Ако броят на привържениците на махалото намалява, колебанията му затихват. А когато изобщо изчезнат, то спира и умира като същност.

 

ЖЕЛАНИЕТО ДА ИМАШ И ДА НЯМАШ

„Ако много искаш, малко ще получиш."

Тази детска игра си има обективна психологическа ос­нова, само че аз бих я перифразирал така: „Колкото по-силно искаш, толкова по-малко ще получиш."

Когато извънредно много искате да получите нещо, така че сте готови да поставите всичко на карта, се създава ог­ромен излишен потенциал, нарушаващ равновесието. Рав­новесните сили ще ви изхвърлят върху такава жизнена ли­ния, където няма и помен от желаното.

Нека се опитаме да обрисуваме поведението на човек, обладан от дадено желание. Дивата свиня се мъчи да хване синята птица. Много иска да я хване, облизва се, грухти и рие земята от нетърпение. Естествено птицата отлита. Ако ловецът минава с безразличен вид покрай синята птица, тогава има голям шанс да я улови за опашката.

 

Можем да определим три форми на желанието. Първата — когато силното желание преминава в твърдо намерение да получиш и да действаш. Тогава желанието се изпълнява. При това потенциалът на желанието се разсейва, защото енергията отива за действието. Втората - бездейно мъчи­телно желание, което представлява излишен потенциал в чист вид. То виси в енергийното поле и в най-добрия слу­чай безполезно изразходва енергията на страдалеца, а в най-лошия - привлича различни неприятности.

Най-коварна е третата форма, когато силното желание преминава в зависимост от предмета на желанието. Преко­мерното значение автоматично създава отношение на за­висимост, което поражда силен излишен потенциал, пре­дизвикващ също толкова силно противодействие на равно­весните сили. Обикновено човек си създава уловки от рода на: „Ако постигна това, положението ми значително ще се подобри", „Ако не постигна това, животът ми губи всякакъв смисъл", „Ако направя това, ще покажа на всички - и на себе си — колко струвам", „Ако не направя това, не струвам и пукната пара", „Ако получа това, ще бъде много хубаво", „Ако не получа това, ще бъде много лошо". И тъй нататък в различни вариации.

Включвайки се в отношения на зависимост от предмета на желанието, вие се въвличате в толкова бурен водовъртеж, където просто ще изгубите всичките си сили в борбата за желаното. В крайна сметка нищо няма да постигнете и ще се откажете от желанието си. Равновесието е възстановено и на равновесните сили им е абсолютно безразлично, че сте пострадали. А това е станало заради вашата силна потреб­ност желанието да се изпълни. На едното блюдо на везните сте поставили желанието, а на другото — всичко останало.

 

Изпълнима е само първата форма, когато желанието се превръща в чисто намерение, свободно от излишни потен­циали. Свикнали сме, че в този свят за всичко се плаща, нищо не се получава даром. А всъщност ние-плащаме само за излишните потенциали, които сами създаваме. В прост­ранството на варианти всичко е безплатно. Щом ще се из­разяваме с такива термини - заплащането за изпълнение на желанието представлява липса на прекомерно значение и на отношения на зависимост.

 

За да преминем върху жизнената линия, където жела­ното се превръща в действителност, е достатъчна само енер­гията на чистото намерение. За намерението ще погово­рим по-късно. А сега ще отбележим, че чистото намерение е единство от желание и действие при отсъствие на значе­ние. Например свободното намерение да отидеш до пави­лиона за вестник е чисто.

Колкото по-голямо значение придавате на събитията, толкова по-вероятен е провалът ви. Щом за вас онова, кое­то притежавате, е толкова важно и много държите на него, тогава най-вероятно равновесните сили ще ви го отнемат. Ако онова, което искате да получите, също е твърде важно за вас, тогава не се надявайте да го получите. Необходимо е да свалите летвата на значението, на важността.

 

Ако желанието ви е прераснало в зависимост, в нещо като психоза, в истеричен стремеж да постигнете своето на всяка цена, значи в душата си не вярвате в неговото изпълнение и следователно транслирате излъчване с „го­леми смущения". Когато нямате вяра, вие се стараете с всич­ки сили да убедите себе си, като още повече засилвате по­тенциала. Има опасност да прахосате целия си живот за „делото на живота си".

Единственото, което може да се направи, е да намалите значението на целта си. Да вървите към нея, сякаш отивате до павилиона за вестник.

 

ПАРИТЕ

Трудно е да обичаш парите, без да се стремиш да ги притежаваш, ето защо тук практически е невъзможно да се избегнат отношенията на зависимост. Можеш само да се стараеш да ги сведеш до минимум. Радвайте се, когато ви идват пари. Но в никакъв случай не се тръшкайте, че не ви достигат или сте ги изгубили, иначе те ще стават все по-малко. Ако човек печели малко, типична негова грешка е да хленчи, че парите вечно не му стигат. Параметрите на по­добно излъчване съответстват на бедните жизнени линии.

 

Особено опасно е да се поддавате на тревогата, че па­рите стават все по-малко. Страхът е най-наситената енер­гийно емоция, затова когато изпитвате страх да не изгуби­те или да не спечелите пари, вие по най-ефикасния начин се прехвърляте на линията, където парите действително стават все по-малко. Ако сте попаднали в този капан, ще е много трудно да се освободите от него, но е възможно. За тази цел е необходимо да премахнете излишния потенциал, който самите вие сте създали. А причината за него е зави­симостта ви от парите или твърде силното желание да ги притежавате.

 

Като начало се примирете и се задоволявайте с онова, което имате. Помнете, че винаги може да е и по-лошо. Не бива да се отказвате от желанието да имате пари. Само тряб­ва спокойно да се отнасяте към това, че те все още не текат към вас като река. Заемете позицията на играч, който все­ки момент може или да забогатее, или да изгуби всичко.

Много махала използват парите като универсално сред­ство за разплащане с привържениците си. Именно дейността на махалата е довела до всеобщото фетишизиране на пари­те. С тяхна помощ можеш да си осигуриш съществуването в материалния свят. Почти всичко се продава и се купува. С пари се разплащат всички махала - изберете си, което щете. Тук се крие опасността. Излапвайки примамката с лъжлив блясък, много лесно можете да се отклоните към такива жизнени линии, които са далеч от вашето щастие.

 

Преследвайки интересите си, махалата са създали мита, че за постигане на целите са нужни средства. По този на­чин целта на всеки един човек се подменя с изкуствен заме­стител - парите. Той може да ги получи от различни маха­ла, затова мисли не за самата цел, а за парите и попада под влиянието на чуждо нему махало. Човек престава да раз­бира какво всъщност иска от живота и се впуска в безплод­но преследване на пари.

 

Ако сте забелязали дребна монета на улицата и ви мързи да се наведете, значи изобщо не ги уважавате. Махалото на парите едва ли ще е разположено към вас, щом се отнасяте небрежно към атрибутите му.

 

Не бива да се безпокоите, когато харчите пари. По този начин те изпълняват мисията си. Ако сте взели решение да ги похарчите, не съжалявайте. Стремежът да натрупате закръглена сума и да изразходвате колкото се може по-малко води до създаване на силен потенциал - трупа се на едно място и не отива никъде. В този случай има голяма вероят­ност да изгубите всичко.

 

Парите трябва да се харчат разумно, за да има движе­ние. А където няма движение, се появява потенциал. Не току-така богатите се занимават с благотворителност. Така намаляват излишния потенциал на натрупаното богатство.

 

Из "Пространство на варианти", Вадим Зеланд


Добре дошли в I am House - мястото на холистичните идеи!


Техники за успешен ден

Въведе своя имейл адрес:

Гайд за медитация

Въведе своя имейл адрес:

Последвай I am House във Facebook